Missie en Visie

Missie

Waar staan wij voor?

Wij bieden vernieuwend en stimulerend praktijkonderwijs gericht op de toekomst van de leerling, in een veilige en gezonde leeromgeving.

 

Visie

De visie van Praktijkschool De Linie is toekomstgericht, laat zien welke beweging de school wil maken en waar zij in de komende jaren naar toe wil groeien. 

Wij richten ons op de toekomst van de leerling in de maatschappij. Leerlingen ontdekken, leren en passen toe tijdens de praktijkvakken, stages en vervolgens in het werk en in het MBO. Samen stellen we doelen die aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van leerlingen.  

Ons onderwijs is stimulerend door de praktische en uitdagende lessen. De opdrachten zijn er op gericht leerlingen inzicht in hun kwaliteiten en zelfvertrouwen te geven. Hierdoor creëren we veel ruimte voor kennis, vaardigheden en persoonlijke groei. 

We zijn vernieuwend doordat wij uitgaan van een leven lang leren door leerlingen en medewerkers. Wij zijn goed op de hoogte van de veranderende samenleving en de digitalisering. Wij hebben lef en passen ons aanbod planmatig aan waardoor wij aansluiten op de behoeften van de leerling. 

 

Praktijkschool De Linie is een veilige school waarin we samen zorgdragen voor een kleinschalige en overzichtelijke leeromgeving waarin iedere leerling wordt gehoord en gezien. We hebben een gezonde leeromgeving waarin we aandacht besteden aan fitheid, gezonde levensstijl, weerbaarheid en een positief zelfbeeld. 

 

Onze missie en visie op onderwijs sluit aan bij de missie en visie van Dunamare onderwijs. Deze missie en visie staan beschreven in de strategische koers 2022-2027. In de strategische koers is beschreven dat goed onderwijs voor de scholen van Dunamare onderwijs draait om de volgende drie thema’s:  

  • Kennis, vaardigheden, talentontwikkeling en meer.
  • Leren doe je ook samen met anderen.
  • Ruimte om te ontdekken wie je bent.

Daarnaast is er in de strategische koers opgenomen hoe de scholen binnen Dunamare onderwijs met elkaar en met het CvB samenwerken om sterke en gezonde scholen te worden en te blijven. Dit alles is dienend aan ons onderwijs waarin iedere leerling een gelijke kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen op een sterke en gezonde school. 

 

Het schoolplan kunt u bekijken door op onderstaande foto te klikken.