MedezeggenschapsraadAan de school is een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR zitten vertegenwoordigers van personeel en ouders. De voorzitter is dhr. J. Alberts. Vertegenwoordigers van beide geledingen zijn aanwezig bij de bijeenkomsten van de leerlingenraad om in de MR het leerlingenbelang te behartigen. In de Wet op de medezeggenschapsraden is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot de school vooraf advies of instemming van de MR vereist is. De MR bestaat op dit moment uit twee personeelsleden en twee ouders.  

 

Ouder(s)/verzorger(s) die zich willen inzetten voor de school kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad van Praktijkschool de Linie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de school, het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van vragen van ouder(s)/verzorger(s) die betrekking hebben op het algemeen belang van alle leerlingen. 

 

 

De MR vergadert ca. 5 keer per schooljaar over allerlei zaken die de school betreffen. De data kunt u opvragen via de voorzitter van de MR.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: MR.deLinie@gmail.com